THỎA THUẬN HỢP TÁC THỰC HIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ PHỔ CẬP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI HỌC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY GIÁO DỤC FPT

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

THỰC HIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ PHỔ CẬP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

CHO NGƯỜI HỌC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY GIÁO DỤC FPT

 

Ngày 05.04.2019, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận số 0504/2019/FE-NAMABANK-VIMASS về hợp tác 3 bên để triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập dịch vụ tài chính cho học sinh sinh viên và các đối tượng liên quan (cán bộ nhân viên, phụ huynh học sinh…) trong các trường học, cơ sở đào tạo thuộc quyền quản lý của Công ty Giáo dục FPT theo định hướng của Chính phủ.

Ba bên ký kết bao gồm: Công ty Giáo dục FPT (FE), Ngân hàng TMCP Nam Á (NAM A BANK), và Công ty cổ phần dịch vụ nền di động Việt Nam (VIMASS).

Bản Thỏa thuận gồm các điều khoản sau:

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỂN MẶT

Ba bên phối hợp với nhau xây dựng hệ thống các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ tài chính (sau đây gọi tắt là Dịch vụ) cho người học và các đối tượng liên quan của FE, bao gồm tính chất Dịch vụ, các phương tiện hỗ trợ thực hiện Dịch vụ, các mức phí và mô hình đầu tư để triển khai các Dịch vụ này. Các đối tượng liên quan tới người học bao gồm: phụ huynh, người bảo hộ cho người học, cán bộ nhân viên thuộc các trường học, cơ sở đào tạo của bên A (gọi tắt là Trường), các tổ chức cung cấp Dịch vụ trong và ngoài khuôn viên các Trường.

Ba bên sẽ phối hợp với nhau thử nghiệm từng Dịch vụ tại một trường phố thông và một cơ sở giáo dục đại học do FE chỉ định, nhằm đánh giá, hoàn thiện, trước khi triển khai tại các Trường khác của FE. Từng Dịch vụ cụ thể, khi triển khai và phạm vi triển khai, phải được sự đồng ý của cả ba bên, và được chấm dứt, khi một trong ba bên không đồng ý triển khai tiếp.

CUNG CẤP TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, TÀI KHOẢN VÍ ĐIỆN TỬ vID CHO NGƯỜI HỌC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ

- Để triển khai các Dịch vụ, NAM A BANK đồng ý mở tài khoản ngân hàng cho những người trưc tiếp sử dụng Dịch vụ là người học và các đối tượng liên quan (gọi tắt là Khách hàng) của FE.

- NAM A BANK có trách nhiệm chuyển cho VIMASS dữ liệu về Khách hàng và tài khoản ngân hàng để VIMASS mở tài khoản ví điện tử vID (gọi là tài khoản liên kết). NAM A BANK và VIMASS thực hiện các kết nối kỹ thuật để liên kết 2 loại tài khoản này, cho phép chuyển tiền theo thời gian thực, 24/7 và giữa 2 tài khoản liên kết.

- NAM A BANK và VIMASS cam kết không thu phí mở/đóng tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ví điện tử; không yêu cầu số dư tối thiểu trên tài khoản, không thu phí chuyển tiền giữa 2 tài khoản.

CUNG CẤP THẺ BẢO MẬT ĐA NĂNG VÀ PHƯƠNG TIỆN CHO NGƯỜI HỌC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ

- Ba bên đầu tư theo tỷ lệ mỗi bên 1/3 kinh phí để nhập khẩu và phân phối thẻ bảo mật đa năng vID miễn phí cho Khách hàng. Chi tiết về tính năng kỹ thuật của các lại thẻ vID xem trong Phụ lục 1.  

- Ba bên đầu tư theo tỷ lệ mỗi bên 1/3 kinh phí để mua và trang bị Thiết bị tương tác đa dụng, Thiết bị tương tác chuyên dụng để triển khai các Dịch vụ. Chi tiết về tính năng kỹ thuật của thiết bị này xem trong Phụ lục 2.  

- Ba bên đầu tư theo tỷ lệ mỗi bên 1/3 kinh phí, NAM A BANK đứng tên xin phép nhập khẩu và lắp đặt, VIMASS nhập khẩu và chế tạo cây nạp-rút tiền và giao dịch online dành riêng cho thẻ vID, Ví điện tử Vimass và mobile banking của NAM A BANK hoặc mobile banking của một ngân hàng được 3 bên cho phép, địa điểm lắp đặt tại các cơ sở của FE. Chi tiết kỹ thuật của cây rút nạp tiền xem trong Phụ lục 3. 

- NAM A BANK lắp đặt các cây rút tiền tự động (ATM), với số lượng 1 ATM cho 2000 người của Trường. NAM A BANK có thể cấp phát thẻ ATM cho những người có nhu cầu trong các Trường, theo quy định chung của NAM A BANK. Chi phí mua và lắp đặt cây ATM do NAM A BANK chịu. NAM A BANK cho phép VIMASS lắp đặt thêm thiết bị tương tác (chuyên dụng hoặc đa dụng) để có thể rút tiền từ ATM, hoặc chuyển tiền bằng thẻ vID hoặc ví điện tử Vimass.

- Máy bán hàng tự động sử dụng thẻ vID, điện thoại NFC và QR-code sẽ được 3 bên thỏa thuận cùng đầu tư có thu hồi vốn, trên cơ sở thu phí bán hàng đảm bảo tỷ suất IRR trên 20%/năm, trong thời gian 6 đến 7 năm. Về số lượng máy bán hàng tự động, dự kiến với mỗi 1000 người của các Trường, ba bên đầu tư 1 máy bán hàng tự động.

- Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Trường sử dụng thẻ chip SIM-PKI được VIMASS cam kết áp dụng mức phí thường niên và phí giao dịch từng lần thấp nhất. Những người được cấp phát thẻ chip SIM-PKI sử dụng để ký số, khi thực hiện các giao dịch cần thiết đòi hỏi phải ký số điện tử.

- Các thiết bị tương tác Internet kết nối vạn vật (IoT) khác sẽ được 3 bên nghiên cứu cùng đầu tư, để vừa phục vụ, vừa kinh doanh tại các Trường của FE.

-  Việc trông coi, bảo vệ đối với các thiết bị được lắp tại các Trường thuộc trách nhiệm của FE, trong trường hợp phát sinh chi phí, các bên sẽ cùng thỏa thuận chia sẻ chi phí này. Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật được thuê ngoài và được phân bổ đều cho 3 bên thông qua những thỏa thuận chi tiết.

ƯU ĐÃI DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

NAM A BANK và VIMASS cam kết ưu đãi các dịch vụ tài chính cho Khách hàng theo nội dung ghi trong Phụ lục 4.

PHỔ CẬP SỬ DỤNG THẺ vID BÊN NGOÀI CÁC TRƯỜNG

Các đơn vị cấp dịch vụ đầu tư thiết bị tương tác ngoài Trường được thu phí giao dịch. Mức phí dịch vụ dự kiến không quá 0,33% giá trị thanh toán (bằng 1/3 so với phí sử dụng thẻ ATM hoặc 37% phí thanh toán VNPAY QR).

PHỔ BIẾN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG

FE kết hợp với các chuyên gia giới thiệu, phổ biến nguyên lý, tính năng sử dụng, phương thức bảo mật giao dịch của thẻ vID, thiết bị ký số PKI, thiết bị tương tác đa dụng, thiết bị chuyên dụng, ATM, cây nạp-rút tiền, thiết bị IoT… trong và ngoài Trường. Tạo điều kiện cho người học viết luận văn tốt nghiệp; tham gia lập trình ứng dụng; khởi nghiệp công nghệ; vận dụng thực tiễn thẻ vID, ví điện tử, các thiết bị tương tác rộng rãi trong và ngoài Trường.

Máy tính bàn và máy tính màn hình cảm ứng do FE đầu tư để người học, cán bộ giảng viên học tập, nghiên cứu, giảng dạy.  Ba bên cùng thỏa thuận đầu tư để tích hợp đầu đọc thẻ chip SIM-PKI và thiết bị tương tác với máy tính màn hình cảm ứng để sử dụng thẻ vID, thẻ chip SIM-PKI, ứng dụng Ví điện tử Vimass trên điện thoại NFC để xác thực giao dịch, chuyển tiền, thanh toán trực tuyến; thay mật khẩu truy cập phần mềm; xác thực chữ ký số khi dịch chuyển dữ liệu cần bảo mật và lập trình các ứng dụng khác nhau ngoài trường học sử dụng thẻ vID và thẻ SIM-PKI.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

- Xây dựng các Dịch vụ và xác định các bên liên quan: từ tháng 4/2019 đến 7/2019

- Triển khai thí điểm và đánh giá: từ tháng 8/2019 đến kết thúc năm học 2019-2020

- Triển khai rộng cho các Trường thuộc Bên A: từ năm học 2020-2021

CÁC ĐẦU MỐI LIÊN HỆ

Xem trong Phụ lục 5.

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Các bên cam kết thực hiện những nội dung trong thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Các bên phối hợp với nhau lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai và xây dựng phát triển Dịch vụ; tổ chức quảng bá sự hợp tác, thu hút sự quan tâm của học sinh, sinh viên đến các Dịch vụ triển khai tại các Trường. Đối với từng Trường thuộc quyền quản lý của FE, các bên có quyền ký riêng Thỏa thuận, song không trái với những nguyên tắc cơ bản được quy định trong Thỏa thuận này. Thỏa thuận riêng của từng Trường là thỏa thuận được triển khai áp dụng tại Trường đó.

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

Thỏa thuận này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký. Các bên có quyền thay đổi, bổ sung Thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký của 3 bên. Thỏa thuận được lập thành 06 (sáu) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN