HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 04/04/2019, lúc 9 giờ, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ nền di động Việt Nam (Vimass) được tiến hành tại trụ sở Công ty: tầng 4, số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có các Cổ đông góp vốn, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty.

Tổng số Cổ đông tham dự cuộc họp và có ủy quyền bằng văn bản cho cổ đông khác họp thay là 31 người, chiếm 82,32% tổng số vốn góp của Công ty. Theo Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức như vậy là hợp lệ.

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết.

Nội dung cuộc họp gồm các vấn đề:

1- Xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2018.

2- Xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Tổng Giám đốc.

5- Xem xét bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Lam làm thành viên Hội đồng quản trị.

6- Xem xét bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tất cả 6 vấn đề trên đều được các Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng vấn đề, và đều đạt tỷ lệ số phiếu đồng ý là 100%. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua 6 vấn đề trên, với kết quả tỷ lệ tán thành là 82,32 %.

Đến 12 giờ, cuộc họp kết thúc.

Biên bản cuộc họp, cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau cuộc họp được đăng tải trên trang web và trang FB của Công ty. Kính mời các Quý Cổ đông tham khảo.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN