Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng máy trạm

1. Đăng nhập/ đăng xuất ứng dụng: bằng số điện thoại (có thẩm quyền) và mật khẩu đăng nhập


2. Thẻ y tế
2.1 Chuyển tiền cho thẻ y tế

 - Chọn sử dụng ví cá nhân hay ví của bệnh viện để nạp thẻ y tế

- Điền số tiền và số thẻ cần nạp
- Điền 6 số sinh bởi Token (trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế)
- Nhấn Thực hiện để tiến hành nạp tiền vào thẻ
- Chạm thẻ vào đầu đọc hoặc chạm vào điện thoại NFC có cài ứng dụng của Vimass.


2.2 Trừ tiền thẻ y tế
-    Điền số tiền cần trừ trong thẻ
-    Nhấn Thực hiện để tiến hành trừ tiền trong thẻ
-    
Chạm thẻ vào đầu đọc hoặc chạm vào điện thoại NFC có cài ứng dụng của Vimass.

2.3. Xem các giao dịch thanh toán cho bệnh viện của thẻ y tế

- Điền mã bệnh nhân

- Nhấn thực hiện

2.4 Xem thông tin thẻ
-  Điền mã bệnh để xem thông tin trên thẻ
-  Hoặc chạm thẻ vào đầu đọc hoặc điện thoại NFC có ứng dụng của Vimass.

Thông tin thẻ được hiển thị gồm: Họ tên bệnh nhân, Số thẻ, Số CMT/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp, Số tiền đang có trên thẻ, Mã bệnh viện, Mã bệnh nhân, v.v.

3. Xem giao dịch theo mã bệnh nhân
-  Điền mã bệnh nhân (8 số), điền ngày cần xem giao dịch (theo định dạng ngày/tháng/năm, mặc định là ngày hôm nay, theo ngày giờ hệ thống của máy tính cài đặt ứng dụng máy trạm).
-  Nhấn Tra cứu để xem các giao dịch trong ngày của mã bệnh nhân, bao gồm: Họ tên bệnh nhân, Mã bệnh nhân, Số tiền giao dịch, Nội dung giao dịch, Mã thanh toán của giao dịch, Thời gian giao dịch, Hình thức thanh toán (nếu có).

4. Xem các giao dịch tại đầu đọc
-  Điền ngày cần xem giao dịch (theo định dạng ngày/tháng/năm, mặc định là ngày hôm nay, theo ngày giờ hệ thống của máy tính cài đặt ứng dụng máy trạm).
-  Nhấn Tra cứu để xem tất cả các giao dịch tại đầu đọc nối với máy trạm, bao gồm: Họ tên bệnh nhân, Mã bệnh nhân, Số tiền giao dịch, Nội dung giao dịch, Mã thanh toán của giao dịch, Thời gian giao dịch, Hình thức thanh toán (nếu có).5. Đối soát ngày
-    Mặc định hình thức đối soát ngày là xem tất cả các giao dịch đã thành công của ngày hôm nay (ngày giờ hệ thống, theo máy tính cài đặt ứng dụng máy trạm).
-    Các thông tin đối soát (tính đến thời điểm đối soát) bao gồm: Tổng số tiền đã giao dịch trong ngày, Tổng số giao dịch thành công trong ngày, Tổng số phí trong ngày, và danh sách các giao dịch trong ngày.
6. Cài đặt ứng dụng
6.1 Xác lập đầu đọc thẻ đang nối với máy trạm thuộc điểm nhận thanh toán nào.

6.2 Thông tin máy chủ: Bao gồm địa chỉ IP nơi cài đặt ứng dụng quản lý thẻ y tế (mặc định là http://localhost:8080), và địa chỉ IP nơi cài đặt máy chủ trung chuyển. Thay đổi bằng cách điền thông tin theo định dạng http://IP:port, nhấn Lưu để hoàn tất việc cài đặt thông tin máy chủ, thông tin sẽ được lưu theo dạng file, đặt tại đường dẫn ..\Documents\Phan Mem May Tram\config.properties
6.3 Thông tin phiên bản: Bao gồm số hiệu phiên bản ứng dụng máy trạm hiện tại, số hiệu phiên bản ứng dụng máy trạm đã được cập nhật mới nhất, và nội dung cập nhật.