DÙNG VietcomBanK MOBILE BANKING:

QUÉT QR Y TẾ
ĐIỀN SỐ TIỀN
ĐIỀN MÃ THANH TOÁN VÀO NỘI DUNG
XÁC THỰC ĐỂ THANH TOÁN
DÙNG VIMASS MOBILE BANKING:

QUÉT QR Y TẾ
ĐIỀN SỐ TIỀN
ĐIỀN MÃ THANH TOÁN VÀO NỘI DUNG
XÁC THỰC ĐỂ THANH TOÁN
QR Y TẾ TĨNH CHO MOBILE BANKING