I. CHUYỂN KHOẢN ĐẾN 1 TRONG 30 NGÂN HÀNG:

Trong nội dung cần ghi số điện thoại hoặc số thẻ y tế hoặc dn_MaDoanhNghiep, ví dụ: Nap 0987654321 hoặc Nap v12345 hoặc Nap dn_0105906169 (nạp ví từ 3 đến 5 phút sau khi TK của Vimass báo có)

II. TẠI BƯU ĐIỆN NẠP VÀO:

Chủ TK: Vimass
Số TK: 999994949999 tại Lienvietpostbank