Ứng dụng máy trạm dành cho bệnh viện

I. Chức năng Ứng dụng máy trạm: được cài đặt trên máy tính của cán bộ nhân viên có thẩm quyền với các chức năng sau:

1. Đăng ký/ Đăng nhập/ Đăng xuất ứng dụng

2. Thẻ y tế: gồm 4 chức năng chính

a) Chuyển tiền cho thẻ y tế

c) Trừ tiền thẻ y tế

d) Xem các giao dịch thanh toán cho bệnh viện của 1 thẻ

e) Xem thông tin của 1 thẻ

3. Xem các giao dịch đã thanh toán cho bệnh viện trong ngày của 1 mã bệnh nhân

4. Đối soát toàn bộ các giao dịch đã thanh toán cho bệnh viện của ngày hôm trước

5. Cài đặt và hiệu chỉnh Ứng dụng máy trung chuyển có chức năng (a) chuyển các lệnh liên quan đến thẻ y tế đến các đầu đọc thẻ có trong bệnh viện (b) trung chuyển dữ liệu lên máy chủ xử lý thanh toán (c) tự động chuyển sang sử dụng 3G/4G khi mất kết nối internet trong bệnh viện.

II. Cài đặt Ứng dụng máy trạm lên máy tính Windows

1. Cài đặt Java (phiên bản 8 trở lên) qua 2 bước  (có thể bỏ qua nếu máy tính đã được cài đặt Java)

1.1 Tải file nén tại 1 trong 2 đường dẫn tùy theo máy 32 hay 64 bit:

Đối với máy 32 bit: https://vimass.vn/vmbank/services/media/getFile?id=java32bit.zip

Đối với máy 64 bit:  https://vimass.vn/vmbank/services/media/getFile?id=java64bit.zip

Sau đó giải nén và chạy java.exe

1.2 Tải file nén https://vimass.vn/vmbank/services/media/getFile?id=ToolAddPath.zip  .

Giải nén và chạy 1 file .bat tương ứng với hệ điều hành và cấu hình máy (chạy 1 trong các file Win7_32bit, Win7_64bit, Win10_32bit hay Win10_64bit).

2. Tải file nén https://vimass.vn/vmbank/services/media/getFile?id=UngDungMayTram.zip

Giải nén và chạy file UngDungMayTram.exe. Bạn nên ghim phần mềm này trên thanh dưới cùng của màn hình (Pin to taskbar) để sử dụng thường xuyên và song hành cùng phần mềm HIS và phần mềm khác.

III. Sử dụng Ứng dụng máy trạm

1. Đăng nhập/ đăng xuất ứng dụng: bằng số điện thoại (có thẩm quyền) và mật khẩu đăng nhập


2. Thẻ y tế
2.1 Chuyển tiền cho thẻ y tế

 - Chọn sử dụng ví cá nhân hay ví của bệnh viện để nạp thẻ y tế

- Điền số tiền và số thẻ cần nạp
- Điền 6 số sinh bởi Token (trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế)
- Nhấn Thực hiện để tiến hành nạp tiền vào thẻ
- Chạm thẻ vào đầu đọc hoặc chạm vào điện thoại NFC có cài ứng dụng của Vimass.


2.2 Trừ tiền thẻ y tế
-    Điền số tiền cần trừ trong thẻ
-    Nhấn Thực hiện để tiến hành trừ tiền trong thẻ
-    Chạm thẻ vào đầu đọc hoặc chạm vào điện thoại NFC có cài ứng dụng của Vimass.

2.3. Xem các giao dịch thanh toán cho bệnh viện của thẻ y tế

- Điền mã bệnh nhân

- Nhấn thực hiện

2.4 Xem thông tin thẻ
-  Điền mã bệnh để xem thông tin trên thẻ
-  Hoặc chạm thẻ vào đầu đọc hoặc điện thoại NFC có ứng dụng của Vimass.

Thông tin thẻ được hiển thị gồm: Họ tên bệnh nhân, Số thẻ, Số CMT/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp, Số tiền đang có trên thẻ, Mã bệnh viện, Mã bệnh nhân, v.v.

3. Xem giao dịch theo mã bệnh nhân
-  Điền mã bệnh nhân (8 số), điền ngày cần xem giao dịch (theo định dạng ngày/tháng/năm, mặc định là ngày hôm nay, theo ngày giờ hệ thống của máy tính cài đặt ứng dụng máy trạm).
-  Nhấn Tra cứu để xem các giao dịch trong ngày của mã bệnh nhân, bao gồm: Họ tên bệnh nhân, Mã bệnh nhân, Số tiền giao dịch, Nội dung giao dịch, Mã thanh toán của giao dịch, Thời gian giao dịch, Hình thức thanh toán (nếu có).

4. Xem các giao dịch tại đầu đọc
-  Điền ngày cần xem giao dịch (theo định dạng ngày/tháng/năm, mặc định là ngày hôm nay, theo ngày giờ hệ thống của máy tính cài đặt ứng dụng máy trạm).
-  Nhấn Tra cứu để xem tất cả các giao dịch tại đầu đọc nối với máy trạm, bao gồm: Họ tên bệnh nhân, Mã bệnh nhân, Số tiền giao dịch, Nội dung giao dịch, Mã thanh toán của giao dịch, Thời gian giao dịch, Hình thức thanh toán (nếu có).5. Đối soát ngày
-    Mặc định hình thức đối soát ngày là xem tất cả các giao dịch đã thành công của ngày hôm nay (ngày giờ hệ thống, theo máy tính cài đặt ứng dụng máy trạm).
-    Các thông tin đối soát (tính đến thời điểm đối soát) bao gồm: Tổng số tiền đã giao dịch trong ngày, Tổng số giao dịch thành công trong ngày, Tổng số phí trong ngày, và danh sách các giao dịch trong ngày.
6. Cài đặt ứng dụng
6.1 Xác lập đầu đọc thẻ đang nối với máy trạm thuộc điểm nhận thanh toán nào.

6.2 Thông tin máy chủ: Bao gồm địa chỉ IP nơi cài đặt ứng dụng quản lý thẻ y tế (mặc định là http://localhost:8080), và địa chỉ IP nơi cài đặt máy chủ trung chuyển. Thay đổi bằng cách điền thông tin theo định dạng http://IP:port, nhấn Lưu để hoàn tất việc cài đặt thông tin máy chủ, thông tin sẽ được lưu theo dạng file, đặt tại đường dẫn ..\Documents\Phan Mem May Tram\config.properties
6.3 Thông tin phiên bản: Bao gồm số hiệu phiên bản ứng dụng máy trạm hiện tại, số hiệu phiên bản ứng dụng máy trạm đã được cập nhật mới nhất, và nội dung cập nhật.